Cài đặt tên miền động Fast DDNS miễn phí lên Router pfSense - Tường lửa pfSense

  1. Cách cài đặt Fast DDNS tự động lên pfSense
  2. Cách cài đặt Fast DDNS thủ công lên pfSense

Cách 1: Cài đặt tự động Fast DDNS lên pfSense với Script.

Vào Menu -> Diagnostics -> Command Prompt

Ở khung Execute Shell Command, dán script Fast DDNS cung cấp vào Command

Mẫu thông tin DDNS hệ thống cung cấp
Video Hướng dẫn cài đặt

Cách 2: Cài đặt thủ công Fast DDNS lên pfSense với Script.

Mẫu thông tin DDNS hệ thống cung cấp
Video Hướng dẫn cài đặt