Cài đặt tên miền động Fast DDNS miễn phí lên Router Mikrotik

  1. Cách cài đặt Fast DDNS tự động lên Mikrotik
  2. Cách cài đặt Fast DDNS thủ công lên Mikrotik

Cách 1: Cài đặt tự động Fast DDNS lên Mikrotik với Script.

Cách 2: Cài đặt thủ công Fast DDNS lên Mikrotik.